Informacje ogólne

Powierzchnia: 2046,86 ha
Rok utworzenia: 1986 (jako Pszczewski PK, częściowo przekształcony w Park Krajobrazowy Dolina Kamionki w 2019 r.)

Cele ochrony:

Do szczególnych celów ochrony na terenie Parku należy:
ochrona i zachowanie krajobrazu doliny Kamionki,
zachowanie naturalnych ekosystemów doliny Kamionki,
zachowanie populacji rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk.

Obowiązujące akty prawne:

UCHWAŁA NR XIII/257/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Dolina Kamionki